با حوزه تخصصی تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی گواهی شده (Certified Reference Materials) آزمایشگاهی ایران    

امکان جستجوی اقلام موجود در این بانک از طریق وارد نمودن همه یا قسمتی از نام ماده، کمپانی تولید کننده، شماره کاتالوگ، نوع بسته‌بندی (packaging) و همچنین کاربرد i آن فراهم می‌باشد.

Analytical Standards and Certified Reference Materials we have provided since 2019

Mark Codes Explanation

a: these reference materials require cooled shipment by courier service
b: these reference materials are "dual usage" materials and require special export/import documents
c: Possible for sharing if there is still something left in the laboratory

Search by Product Categories, Substance Name, Application Note, Company, Catalog Number, Lot Number ....
Product CategoriesSubstanceCompanyCatalog NumberPackagingDelivery dateExpire dateMark
Amino Acid, Peptides & Protein StandardsStandard solution (H-OX) for extended hydrolysate program for feedstuff sample iSykam/GermanS0000305 mL (1µMol/mL)201931-08-2021a/c
Food & Cosmetic Component StandardsAflatoxin Mix 4 solution iSigma-Aldrich340362 mL201925-02-2022a/b/c
Food & Cosmetic Component StandardsRice flour iSigma-AldrichNIST1568B50 gr202025-02-2023c
Food & Cosmetic Component StandardsAmmonium sulfate iSigma-Aldrich5984525 gr2019Jan 2023a/c
Food & Cosmetic Component StandardsMaize GMO Standard MON 863 x MON 810 iIRMMERMBF417D1gr202026-02-2021a/c
Food & Cosmetic Component StandardsSoya DAS-44406-6 GMO Standard iIRMMERMBF436A1gr202026-02-2021a/c
Food & Cosmetic Component StandardsOchratoxin A (10 μg/mL) iAokinCH-04-L5-100.5 mL2020One yeara/c
Food & Cosmetic Component StandardsDeoxynivalenol (100 μg/mL) iAokinCH-02-L5-1001 mL2020One yeara/c
Food & Cosmetic Component StandardsZearalenone (100 μg/mL) iAokinCH-01-L5-1001 mL2020One yeara/c
Food & Cosmetic Component StandardsSoya Bean GMO Standard GTS 40-3-2 iSupelcoERMBF410BP25 gr2021One yeara/c
Lipids & Fatty Acid StandardsSupelco 37 Component FAME Mix iSigma-AldrichCRM478852 × Ampule of 1 mL2019October 2019a/c
Lipids & Fatty Acid StandardsFAME Reference standard varied. In CH2C12 iAccuStandardAFAMQ0051 mL2019Novamber-04- 2022a/c
Lipids & Fatty Acid StandardsPlant Sterol Mixture iMatreya11191 mL (25 mg/mL)2019Inquirya/c
Pharmacopeia & Metrological Institutes StandardsCopper standard solution(1000 ppm) iMerck1197860500500 mL2019October 2020c
Pharmacopeia & Metrological Institutes StandardsGlycine iSigma-AldrichPHR11111 gr2019Inquiry
Pharmacopeia & Metrological Institutes StandardsNitrate standard solution iMerck119811500 mL2019Inquiryc
Pharmacopeia & Metrological Institutes StandardsNitrite standard solution iMerck119899500 mL2019Inquiryc
Pharmacopeia & Metrological Institutes StandardsPhosphate standard solution iMerck119898500 mL2019Inquiryc
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards(1S)-(-)-α-Pinene iSigma-Aldrich8184050100100 mL2019Inquiryc
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards1,8-Cineole iSigma-Aldrich8437880100100 mL2019Inquiryc
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards(S)-(+)-Carvone iSigma-Aldrich818410002525 mL2019Inquiryc
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards5-Isopropyl-2-methylphenol iSigma-Aldrich820258005050 mL2019Inquiryc
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards(-)-Menthol iSigma-Aldrich8141130100100 gr2019Inquiryc
Pharmacopeia & Metrological Institutes StandardsNaphthalene iSigma-Aldrich8208460100100 gr2019Inquiryc
Pharmacopeia & Metrological Institutes StandardsAcetophenone iSigma-Aldrich80002810001 L2019Inquiryc
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards2-Phenylethanol iSigma-Aldrich80700600055 mL2019Inquiryc
Pharmacopeia & Metrological Institutes StandardsCinnamyl alcohol iSigma-Aldrich108197100 gr2019Inquiryc
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards(S)-(-)-ß-Citronellol iSigma-Aldrich818378001010 mL2019Inquiryc
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standardstrans-Anethole iSigma-Aldrich8004290100100 mL2019Inquiryc


با حوزه تخصصی در تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی گواهی شده آزمایشگاهی (CRMsوRMs) مورد نیاز مراکز ارائه دهنده خدمات تخصصی آزمایشگاهی در ایران همراه با پشتیبانی فنی و خدماتی در جهت کاهش/صرفه جویی درهزینه های صحت سنجی یا کالیبراسیون آزمایشگاه ها.

گالری تصاویر

چشم انداز

دستیابی به یک شرکت/سازمان متعالی در حوزه تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی ، اجرای صحت سنجی و کالیبراسیون و همچنین تحقیق و توسعه در زمینه ساخت مواد و ابزار مرجع/کنترلی برای کلیه آزمایشگاه های حوزه زیستی، پزشکی و مهندسی کشور است که با شعار تمرکز بر کار و مأموریت از پیش تعیین شده و ارائه خدمت برمبنای مهندسی ارزش برای همه ذینفعان (خلق ارزش همزمان برای سازمان های حمایت گر،تأمین کنندگان و آزمایشگاه های متقاضی) داعیه خدمت به جامعه آزمایشگاهی کشور برای کاهش مشکلات ایشان در حوزه تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی مورد نیاز صحت سنجی واعتبارسنجی خدمات آزمون تخصصی آزمایشگاهی دارد.

جستجو