با حوزه تخصصی مواد و ابزار مرجع/کنترلی گواهی شده (Certified Reference Materials) آزمایشگاهی ایران    

در این بانک، اطلاعات مواد و ابزار مرجع/کنترلی موجود و قابل تأمین در مقادیر سفارشی (در پکیج اصلی یا قابل توزیع در پکیج/ویال‌های جدید، البته در شرایط استاندارد) ثبت شده است.
امکان جستجوی اقلام موجود در این بانک از طریق وارد نمودن همه یا قسمتی از نام ماده، کمپانی تولید کننده، شماره کاتالوگ، نوع بسته‌بندی (packaging) و همچنین کاربرد i آن فراهم می‌باشد.
لطفاً درصورتیکه ماده مورد نظرتان در بانک موجودی مواد و ابزار مرجع/کنترلی موجود نیست و تمایل به ثبت سفارش آن دارید، مشخصات آن را بهمراه ذکر نام متقاضی، نام آزمایشگاه و شماره تماس به آدرس ایمیل hamylabs@gmail.com ارسال فرمایید.

انشالله امکان تسهیل ثبت سفارش بصورت سیستم فروشگاهی/خرید آنلاین نیز در آینده فراهم خواهد شد!

Analytical Standards, Reference & Certified Reference Materials,Labsnet-HAMY Catalog 2023, Including application notes

More than 500 RMs and CRMs available

Mark Codes Explanation

a: These reference materials require cooled shipment by courier service
b: These reference materials are "dual usage" materials and require special export/import documents
c: Special rate for Labsnet's active members
d: Available in custom quantities
e: Need to coordinate with the manufacturing center to supply based on customer needs

Search by Product Categories, Substance Name, Application Note, Company, Catalog Number, Lot Number ....
Standard CategorySubstanceCompanyCatalog NumberAvailable stock PackagingExpire datePriceMark
Biomarker & Metabolite Standards Albumin iBiotestIRC 1228069109 50 mlGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Biomarker & Metabolite Standards L- Glutamine iSigma-AldrichG854025 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Biomarker & Metabolite Standards
Biomarker & Metabolite Standards
Biomarker & Metabolite Standards
Food, Environmental & Organic Pollutant Standards Tetradifon iBayer 45680 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Food, Environmental & Organic Pollutant Standards Indaziflam iBayer 32096 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Food, Environmental & Organic Pollutant Standards Hexythiazox iBayer 33365 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Food, Environmental & Organic Pollutant Standards Flupyradifurone iBayer 37050 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Food, Environmental & Organic Pollutant Standards Thiamethoxam iBayer 37924 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Food, Environmental & Organic Pollutant Standards Lovibond Calibrator A (0.8R 2.0Y 0.1N) iMade IranMRM-330A250 mLGlass BottleInquiryInquirya/c/d
Food, Environmental & Organic Pollutant Standards Lovibond Calibrator D (2.1R 11Y 0.5N) iMade IranMRM-330D250 mLGlass BottleInquiryInquirya/c/d
Food, Environmental & Organic Pollutant Standards Lovibond Calibrator F (3.1R 22Y 0.8N) iMade IranMRM-330F250 mLGlass BottleInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Phosphomycin calcium salt iSigma-AldrichP79021 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Procaine Benzyl Penicillin CRS iEDQMP3090000250 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Neomycin sulfate  iEDQMN040100025 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Caffeine  iHAMYLabC00035 gr *20Glass bottle under Labsnet-HAMY autherity12/30/2024Inquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Neomycin sulfate CRS iEDQMN040000050 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Bromocresol green iMerckL561327211 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Prednisolone CRS  iEDQMP2700000150 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Creatine monohydrate iSigma-AldrichC3630100 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Citric acid monohydrate iMerckK40280844500 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Ammonium sulfamate iAlfaAesar14534100 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Cesium Chloride- aluminium nitrate buffer iMerckOC4138271 LGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Aflatoxin mix (B1, B2) standard in Chloroform iMade IranMRM-4223×1 mLGlass VialInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Control Standard Endotoxin (CSE) iInquiryInquiryInquiryInquiryInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Sodium Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-521.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Potassium standard solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-522.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Nickel Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-523.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Chromium Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-524.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Arsenic Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-526.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Lead Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-527.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Copper Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-528.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Silver Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-529.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Aluminum Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-531.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Zinc Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-532.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Tin Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-533.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Cobalt Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-534.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Iron Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-535.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Magnesium Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-569.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Cadmium Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-537.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Vanadium Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-538.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Mercury Standard Solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-539.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Iron Standard Solution in oil iMerck1.15068.010050 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Nickel Standard Dissolved in oil iMerck1.15064.0150 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Copper Standard dissoolved in oil iMerck1.15055.010050 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Lead Standard dissolved in oil iMerck1.1505150 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Buffer solution pH 4.01 iMade IranMRM-560.1.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Buffer solution pH 7.41 iMade IranMRM-560.2.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Buffer solution pH 10 iMade IranMRM-560.3.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Buffer solution pH 7.01 iMade IranMRM-560.4.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Chloride standard solution (1000 mg/l) iMade IranMRM-561-500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Phosphate standard solution (1000 mg/l) iMade IranMRM-562-500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Fluoride standard solution (1000 mg/l) iMade IranMRM-563-500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Nitrate Standard Solution (1000 mg/l) iMade IranMRM-564-500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Sulfate Standard Solution (1000 mg/l) iMade IranMRM-565-500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Sodium standard solution (1000 mg/l) iMade IranMRM-566-500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Potassium standard solution (1000 mg/l) iMade IranMRM-567-500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Calcium standard solution (1000 mg/l) iMade IranMRM-568-500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Ammonium Standard Solution (1000 mg/l) iMade IranMRM-570-500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Nitrite Standard Solution (1000 mg/l) iMade IranMRM-571-500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (84 μS/cm) iMade IranMRM-580.1.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (1413 μS/cm) iMade IranMRM-580.2.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (5000 μS/cm) iMade IranMRM-580.3.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (12880 μS/cm) iMade IranMRM-580.4.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (80000 μS/cm) iMade IranMRM-580.5.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (111800 μS/cm) iMade IranMRM-580.6.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (100 μS/cm) iMade IranMRM-580.7.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (84 μS/cm) iMade IranMRM-580.1.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (1413 μS/cm) iMade IranMRM-580.2.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (5000 μS/cm) iMade IranMRM-580.3.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (12880 μS/cm) iMade IranMRM-580.4.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (80000 μS/cm) iMade IranMRM-580.5.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (111800 μS/cm) iMade IranMRM-580.6.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Conductivity Standard Solution (100 μS/cm) iMade IranMRM-580.7.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Hardness standard solution (1000 mg/L) iMade IranMRM-581.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Alkalinity Standard Solution (1000mg CaCO3 /mL) iMade IranMRM-582.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Turbidity Standard Solution (0.5 NTU) iMade IranMRM-402.A.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Turbidity Standard Solution (0.5 NTU) iMade IranMRM-402.A.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Turbidity Standard Solution (1 NTU) iMade IranMRM-402.B.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Turbidity Standard Solution (1 NTU) iMade IranMRM-402.B.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Turbidity Standard Solution (10 NTU) iMade IranMRM-402.C.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Turbidity Standard Solution (10 NTU) iMade IranMRM-402.C.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Turbidity Standard Solution (100 NTU) iMade IranMRM-402D.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Turbidity Standard Solution (100 NTU) iMade IranMRM-402.D500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Turbidity Standard Solution (1000 NTU) iMade IranMRM-402.E.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Turbidity Standard Solution (1000 NTU) iMade IranMRM-402.E.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Turbidity Standard Solution (4000 NTU) iMade IranMRM-402.F.100100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Turbidity Standard Solution (4000 NTU) iMade IranMRM-402.F.500500 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Iron Standard Solution in oil iMerck1.15068.010050 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Nickel Standard Dissolved in oil iMerck1.15064.0150 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Copper Standard dissoolved in oil iMerck1.15055.010050 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Lead Standard dissolved in oil iMerck1.1505150 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Aflatoxin mix (B1, B2) standard in Maize Flour iMade IranMRM-415C150 grPlastic BottleInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Aflatoxin mix (B1,B2,G1,G2) standard in Pistachios iMade IranMRM- 415AInquiryInquiryInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Fruit Juice Heavy Metals (Cd, Fe, Pb, Zn) iMade IranMRM-340100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Rice flour iNIST- by Sigma-AldrichNIST1568B25 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity20-06-2023950c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Rice Heavy Metals iMade IranMRM-37050 grPlastic BottleInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Wheat flour Gluten iMade IranMRM-381110 grPlastic BottleInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Wheat flour Chemical prop iMade IranMRM-380200 grPlastic BottleInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Edible Oil chemical prop iMade IranMRM-320250 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Edible Oil Heavy metals iMade IranMRM-310100 mLPlastic BottleInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Milk powder chemical prop iMade IranMRM-390110 grPlastic BottleInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Baird Parker Agar Base iLiofilchemREF 610004250 gd/Inquiry30-05-2023Inquiryd
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Plate Count Agar iIbrescoi23144250 gd/Inquiry00-10-2025Inquiryd
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Nutrient Agar ISO 16266 iLiofilchemREF 65003650 gd/Inquiry14-05-2023Inquiryd
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Agar-agar iMerck1.01614400 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Saccharomyces cervisiae ATCC 9763 iPersian Type Culture CollectionPTCC 50501Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Salmonella ATCC 13076 iPersian Type Culture CollectionPTCC 17871Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Lactobacillus sakei subsp. Sakei ATCC 15521 iPersian Type Culture CollectionPTCC 17121Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Staphylococcus aureus ATCC 25923 iPersian Type Culture CollectionPTCC 14311Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Escherichia Coli ATCC 25922 iPersian Type Culture CollectionPTCC 13991Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 iPersian Type Culture CollectionPTCC 14301Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Bacillus subtilis Subsp. Spizizenii ATCC 6633 iPersian Type Culture CollectionPTCC 10231Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Listeria monocytogenes ATCC 13932 iPersian Type Culture CollectionPTCC 17831Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 iPersian Type Culture CollectionPTCC 10741Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Staphylococcus aureus ATCC 6538 iPersian Type Culture CollectionPTCC 11121Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Escherichia Coli ATCC 8739 iPersian Type Culture CollectionPTCC 13301Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Candida albicans ATTC 10231 iPersian Type Culture CollectionPTCC 50271Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Microorganism Plate Count (50-120 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-910.APack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Microorganism Plate Count (100-250 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-910.BPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Microorganism Plate Count (200-500 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-910.CPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Microorganism Plate Count (500-1300 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-910.DPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Microorganism Plate Count (1000-2500 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-910.EPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Microorganism Plate Count (2000-5000 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-910.FPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Microorganism Plate Count (5000-13000 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-910.GPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards E-coli Plate Count (50-120 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-923.APack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards E-coli Plate Count (100-250 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-923.BPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards E-coli Plate Count (200-500 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-923.CPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards E-coli Plate Count (500-1300 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-923.DPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards E-coli Plate Count (1000-2500 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-923.EPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards E-coli Plate Count (2000-5000 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-923.FPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards E-coli Plate Count (5000-13000 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-923.GPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards E-coli Plate Count (50000-150000 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-923.HPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Coliform MPN(20-60 MPN/100 mL) iMELABTECBiolyf-922.APack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Coliform MPN(50-120 MPN/100 mL) iMELABTECBiolyf-922.BPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Coliform MPN(100-250 MPN/100 mL) iMELABTECBiolyf-922.CPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Coliform MPN(20-60 MPN/100 mL) iMELABTECBiolyf-932.APack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Coliform MPN(50-120 MPN/100 mL) iMELABTECBiolyf-932.BPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total Coliform MPN(100-250 MPN/100 mL) iMELABTECBiolyf-932.CPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Salmonella Positive Control (<500 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-935.APack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Salmonella Positive Control (>500 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-935.BPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Salmonella Positive Control (<5000 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-935.BPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Staphylococcus Aureus Positive Control(<500 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-936.APack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Staphylococcus Aureus Positive Control(>500 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-936.BPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Staphylococcus Aureus Positive Control(<5000 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-936.BPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Staphylococcus Epidermidis Positive Control(<500 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-937.APack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Staphylococcus Epidermidis Positive Control(>500 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-937.BPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Staphylococcus Epidermidis Positive Control(<5000 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-937.BPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Pseudomonas Positive Control(<500 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-938.APack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Pseudomonas Positive Control(>500 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-938.BPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Pseudomonas Positive Control(<5000 cfu/mL) iMELABTECBiolyf-938.BPack3 lyophilized sample + BufferInquiryInquirya/c/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Palladium matrix modifier iMerck10728950 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Wheat Flour iFood, Pharmaceutical & Cosmetic Component StandardsRM-FA-05-69InquiryInquiryInquiryInquiry
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Arsenic in Rice flour iStandard Organization Iran Standard Research InstituteRM-FA-01-27InquiryInquiryInquiryInquiry
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Total count of microorganisms iStandard Organization Iran Standard Research InstituteRM-MI-01-27InquiryInquiryInquiryInquiry
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Kerlone (Betaxolol Hydrochloride) working standard iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Clotrimazole working standard iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Methylparaben working standard iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Rosmarinic acid iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Caffeine iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards β-Sitosterol ≥ 97 % iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Daucosterol ≥ 97 % iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Hymenocraterol ≥ 97 % iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Leriifolide ≥ 97 % iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Xanthomicrol ≥ 97 % iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Calycopterin ≥ 97 % iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Perovskone ≥ 97 % iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Ammoresinol ≥ 97 % iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards 7-epi-Clusianone ≥ 97 % iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Astrodaucanolide ≥ 97 % iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards 7α-acetoxyroyleanone ≥ 97 %;iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Food, Pharmaceutical & Cosmetic Component Standards Deacetylnemorone ≥ 97 % iNetwork cooperation -Labsnet's Plan to Supply RMseeeee
Physical & Chemical Property Standards Low Alloy Steel in spectroscopic disc form iBASB.C.S ./S.S. No. 401/13 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Low Alloy Steel in spectroscopic disc form iBASB.C.S./S.S. No. 402/14 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Low Alloy Steel in spectroscopic disc form iBASBCS-CRM 404/15 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Low Alloy Steel in finely divided material - units of 100g iBASBCS-CRM 405/13 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Low Alloy Steel in finely divided material - units of 100g iBASBCS-CRM 407/13 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Low Alloy Steel in finely divided material - units of 100g iBASBCS-CRM 408/13 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Low Alloy Steel in finely divided material - units of 100g. iBASBCS-CRM 409/13 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Low Alloy Steel in spectroscopic disc form iBASB.C.S./S.S. No. 410/13 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Disc~40mm diameter of Low-Alloy Steel (Wrought) iMBH Analytical12X LA3 B 7 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Disc ~38 mm diameter and 12 mm thick of Low Alloy Steel with Bismuth and Sulfur addition iBrammer Standard CompanyB.S. 8620A7 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Disc ~38 mm diameter and 19 mm thick of Carbon-Molybdenum Steel iBrammer Standard CompanyB.S. 39527 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Disc~40mm diameter of Brass (CHILL CAST) - Cu/Zn Binaries iMBH Analytical31X B1 - 2 G7 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards 38 x 15 mm Ferritic & Martensitic Stainless Steels iMBH Analytical13X 42000 A8 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Disc 40-50mm diameter x 15-20mm thick Residuals in Aluminium iMBH Analytical51X G00H29 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Disc, 40 mm diameter Ferritic & Martensitic Stainless Steels iMBH Analytical13X 44004 A10 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Disc, 40mm diameter Austenitic Stainless Steels iMBH Analytical13X 30403 A11 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Disc, 40mm diameter Austenitic Stainless Steels iMBH Analytical13X 31603 A12 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Disc 38mm diameter Ni/Cr/Fe (Inconel Type) iMBH Analytical28X 07718 A13 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards 0.8% Carbon Steel iBASECRM 056-214 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards  Iron Solids Low Alloy Steel  iBrammer Standard Company176515 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Test surface flatness block iInquiry1329681 dayInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Standard Ruler ifuture-techfms82391 dayInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Aluminium potassium sulfate dodecahydrate iMerck101042100050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Ammonium acetate iMerck1011161000 250 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate extra pure iMerck1037911000350 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate iMerck1037761000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Ammonium sulfate iMerck1012171000100 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Ammonium dihydrogen phosphate iMerck10112600050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Ammonium sulfate iMerck1012171000300 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Ammonium chloride iMerck1011451000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) iMerck101180025050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Antimony(III) chloride iMerck814656025080 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Zinc oxide iMerck1088490500400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Sodium acetate trihydrate iMerck1062671000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Lead(II) acetate trihydrate iMerck1073751000200 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Stearic acid iMerck8006731000250 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Iron(III) chloride iMerck8039450500200 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Isoamyl alcohol iMerck1009791000250 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards 1-Bromonaphthalene iMerck806210010050 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Benzene iMerck1017821000100 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards 1-Butanol iMerck1009881000500 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Boric acid iMerck1001651000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Potassium peroxodisulfate iMerck1050911000250 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Potassium thiocyanate iMerck1051251000350 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate) iMerck1051071000100 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Potassium dihydrogen phosphate iMerck1048730250100 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Potassium nitrate iMerck1050611000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Potassium hydrogen phthalate iMerck104874025080 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Potassium hydroxide iMerck1050321000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Polyvidone 25 iMerck107443010050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Tannic acid iMerck1007731000150 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Titanium(IV) isopropoxide iMerck1008081000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Titriplex® III iMerck1084211000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards tri-Sodium citrate dihydrate iMerck106448050050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Sodium sulfate decahydrate iMerck1066481000500 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards di-Sodium oxalate iMerck1065571000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards di-Sodium tetraborate anhydrous iMerck1063061000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Diphenylamine iMerck82052810005 gr Plastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Sodium dodecyl sulfate iMerck8170341000150 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Sodium dihydrogen phosphate monohydrate iMerck1063461000200 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Sodium nitrate iMerck1065351000500 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Sodium iodide iMerck1065230100100 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Sodium thiosulfate pentahydrate iMerck1065161000300 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Sodium dihydrogen phosphate monohydrate iMerck1063461000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate iMerck1065751000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Sodium sulfate iMerck1066491000350 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Sodium carbonate iMerck1063931000200 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Sodium nitrate iMerck1065351000500 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cyclohexanol iMerck82232825001000 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Silver sulfate iMerck10150900258 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Mercury(II) chloride iMerck104419100010 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Silver nitrate iMerck101512010010 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Potassium chromate iMerck104952025070 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Graphite iMerck10420625001KgPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards 2-Naphthol iMerck822290025020 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Manganese(II) sulfate tetrahydrate iMerck1027861000250 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Naphthalene iMerck8208461000300 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Nickel(II) sulfate hexahydrate iMerck1067271000350 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Nickel(II) chloride hexahydrate iMerck106717025050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards 4-Nitroaniline iMerck822292025050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Hydroxylammonium chloride iMerck1046161000200 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Potassium sodium tartrate  iMerck1.08087400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Potassium chromate iMerck1.0495250 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Potassium (meta)periodate iMerckInquiry50 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Potassium Iodate  iMerck1.05051300 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Tartrazine iMerck332225 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Tartaric acid iMerck10080350 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Tris(hydroxymethyl)aminomethane iMerck1.02408150 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Sodium silicate solution iMerck1.05621150 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Glycine iMerck1.04201200 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Chloramphenicol iSupelcoPHR14121grGlass bottle original company packaging30-12-202380.85a/c/d
Physical & Chemical Property Standards Oxytetracycline hydrochloride iSupelcoPHR1325500 mgGlass bottle original company packaging30-06-202390.2a/c/d
Physical & Chemical Property Standards Gentamicin Sulfate iSupelcoPHR10771grGlass bottle original company packaging30-11-202386a/c/d
Physical & Chemical Property Standards Pararosaniline iMerck1.07509.002515 grd/Inquiry31-05-2025Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Potassium ferrocyanide trihydrate iCarlo Erba471487800 grd/Inquiry00-09-2023Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Potassium sodium tartrate .4aq a.r ichem labCL00.1163.1000600 grd/Inquiry00-01-2025Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Lead (II) hydroxide acetate iMerck1.07414.1000600 grd/Inquiry00-03-2025Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Sodium bromide  iScharlauSO0170100800 grd/Inquiry00-11-2023Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Lead (II) oxide  iScharlauPL01501000700 grd/Inquiry00-07-2028Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Lead (II) acetate trihydrate iMerck1.07375.0250150 grd/Inquiry00-06-2025Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Sodium hydrogen carbonate iMojallali430.05.01000.02800 grd/Inquiry00-01-2024Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Murexide iCarlo Erba4636083 grd/Inquiry00-04-2023Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Phloroglucinol iCarlo Erba45203345 grd/Inquiry00-01-2023Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Potassium oxalate monohydrate iCarlo Erba473135210 grd/Inquiry00-06-2023Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Potassoium oxalate .1aq iChem LabCL00.1167.0250220 grd/Inquiry00-06-2025Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Potassium hydrogen phthalate iScharlauPO01300500400 grd/Inquiry00-01-2024Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Eosin Y iCarlo Erba44663495 grd/Inquiry00-02-2023Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Methyl orange iMojallali607.16.00010.019 grd/Inquiry00-02-2025Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Eriochrome black T iCarlo Erba46422220 grd/Inquiry00-11-2023Inquirya
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base iMBHInquiryInquiryFactory packingNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards AL-Base iERM BAMInquiryInquiryFactory packingNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-Base iERM BAMInquiryInquiryFactory packingNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Alloy AlSi9Cu3 iERM BAMERM-EB315a1 Piece (65mm dia-30mm height)Factory packingNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Aluminium-alloy AlMg4,5Mn iERM BAMERM-EB307a1 Piece Factory packingNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Copper-alloy CuSn6 iERM BAMERM-EB 3771 Piece Factory packingNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Copper-alloy CuZn39Pb iERM BAMERM-EB 3751 Piece Factory packingNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Pure Copper i BAMBAM-M376a1 Piece Factory packingNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Absorbed energy (charpy V) -(LOW-medium-high-super high) iLNEInquiryInquiryFactory packingInquiryInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Absorbed energy (charpy V) iLNELNE -160J 7M1 Pack(5 pieces)Factory packing2026Inquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Absorbed energy (charpy V) iLNELNE -25J 1Al1 Pack(5 pieces)Factory packing2025Inquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Absorbed energy (charpy V) iLNELNE -70J 1Al1 Pack(5 pieces)Factory packing2026Inquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Charpy/Izod Notch Broaches iRJW LTDInquiryInquiryFactory packingInquiryInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranRM89011InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranRM 89003InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranRM 89006InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranRM 89008InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-101InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-102InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-103InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-104InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-105InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-106InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-107InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-108InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-109InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-110InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-111InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-112InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-113InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-114InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-115InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-116InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-117InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-118InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-119InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-120InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-121InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-122InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-123InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-124InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-125InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-126InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-127InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-128InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-129InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-130InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-131InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-132InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-133InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-134InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-135InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-136InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-137InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-138InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-308InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Al-Base (Aluminum Alloy) iMade in IranAl-140InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Zn-Base (Zinc Alloy) iMade in IranRM 89002InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Zn-Base (Zinc Alloy) iMade in IranRM 90001InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Zn-Base (Zinc Alloy) iMade in IranZn-101InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Zn-Base (Zinc Alloy) iMade in IranZn-102InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Zn-Base (Zinc Alloy) iMade in IranZn-103InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Zn-Base (Zinc Alloy) iMade in IranZn-104InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Zn-Base (Zinc Alloy) iMade in IranZn-105InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Zn-Base (Zinc Alloy) iMade in IranZn-106InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Zn-Base (Zinc Alloy) iMade in IranZn-107InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-101InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-102InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-103InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-104InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-105InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-106InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-107InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-108InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-109InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-110InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-111InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-112InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-113InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-114InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-115InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-116InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-117InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-118InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-120InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-121InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-122InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-123InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-124InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-125InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-126InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-127InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-128InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-129InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-131InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Cu-base (Copper Alloy) iMade in IranB-132InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (High-Mn steel) iMade in IranHigh Mn-12InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (High-Mn steel) iMade in IranHigh Mn-13InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-base (Ductile Iron) iMade in IranD-101InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-base (Ductile Iron) iMade in IranD-102InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-base (Ductile Iron) iMade in IranD-103InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-base (Ductile Iron) iMade in IranD-104InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-base (Ductile Iron) iMade in IranD-105InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-base (Ductile Iron) iMade in IranD-106InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-base (Ductile Iron) iMade in IranD-107InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-base (Ductile Iron) iMade in IranD-108InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-base (Ductile Iron) iMade in IranD-109InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-base (Ductile Iron) iMade in IranD-112InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (High-Cr Iron) iMade in IranHigh Cr 8InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (High-Cr Iron) iMade in IranHigh Cr 17InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (High-Cr Iron) iMade in IranHigh Cr 25InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (High-Cr Iron) iMade in IranHigh CrInquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-101InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-102InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-103InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-104InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-105InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-106InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-107InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-108InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-109InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-110InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-111InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-112InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-113InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-114InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-115InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Gray Iron Alloy) iMade in IranGR-116InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Ni hard Alloy) iMade in IranNi hard 4-1InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Ni hard Alloy) iMade in IranNi hard 4-2InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Ni-Resist Alloy) iMade in IranNi-ResistInquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-101InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-102InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-103InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-104InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-105InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-106InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-107InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-108InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-110InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-111InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-112InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-113InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-114InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-115InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-116InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-117InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-118InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-119InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-120InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-121InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-122InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-123InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-127InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-128InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-129InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-130InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-131InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-132InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-133InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-134InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-135InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-137InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-138InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-141InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-144InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-146InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-148InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-149InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-151InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-152InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-153InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-154InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-155InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-157InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-167InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-168InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-169InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-170InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-173InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-174InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-175InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-176InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-177InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-178InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-179InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-180InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-181InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-182InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-183InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-185InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-186InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-187InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-188InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-189InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-190InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-191InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-192InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-193InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-194InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-196InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Fe-Base (Steel Alloy) iMade in IranS-197InquiryInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Low alloy steel quantommetry reference block iStandard Organization Iran Standard Research InstituteRM-MC-01-27InquiryInquiryInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Rockwell C Hardness (25-30) iMade in IranMRM-125.01Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Rockwell C Hardness (31-35) iMade in IranMRM-125.02Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Rockwell C Hardness (36-40) iMade in IranMRM-125.03Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Rockwell C Hardness (41-45) iMade in IranMRM-125.04Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Rockwell C Hardness (46-50) iMade in IranMRM-125.05Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Rockwell C Hardness (51-55) iMade in IranMRM-125.06Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Rockwell C Hardness (56-60) iMade in IranMRM-125.07Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Rockwell C Hardness (60-63) iMade in IranMRM-125.08Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Brinell Hardness (110-169 HB) iMade in IranMRM-128.01Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Brinell Hardness (170-225 HB) iMade in IranMRM-128.02Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Brinell Hardness (225-275 HB) iMade in IranMRM-128.03Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Brinell Hardness (275-325 HB) iMade in IranMRM-128.04Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Brinell Hardness (325-375 HB) iMade in IranMRM-128.05Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Brinell Hardness (375-450 HB) iMade in IranMRM-128.06Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Brinell Hardness (450-525 HB) iMade in IranMRM-128.07Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Vickers Hardness (175-224) iMade in IranMRM-127.01Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Vickers Hardness (285-335) iMade in IranMRM-127.02Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Vickers Hardness (425-475) iMade in IranMRM-127.03Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Vickers Hardness (490-540) iMade in IranMRM-127.04Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Vickers Hardness (575-625) iMade in IranMRM-127.05Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Vickers Hardness (675-725) iMade in IranMRM-127.06Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Vickers Hardness (750-800) iMade in IranMRM-127.07Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Vickers Hardness (805-855) iMade in IranMRM-127.08Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Charpy Impact Resistance (J< 20) iMade in IranMRM-130.01PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Charpy Impact Resistance (J20-89) iMade in IranMRM-130.02PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Charpy Impact Resistance (J89-150) iMade in IranMRM-130.03PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Charpy Impact Resistance (J150-244) iMade in IranMRM-130.04PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards OES-Steel (1.6852) iMade in IranMRM-140.01Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards OES-Steel (1.2764) iMade in IranMRM-140.02Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards OES-Steel (1.5714) iMade in IranMRM-140.03Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards OES-Steel (1.7225) iMade in IranMRM-140.04Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards OES-Steel (1.3505) iMade in IranMRM-140.05Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards OES-Steel (1.6587) iMade in IranMRM-140.06Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards OES-Steel (1.0912) iMade in IranMRM-140.07Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards OES-Steel (1.2436) iMade in IranMRM-140.08Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards OES-Steel (1.2344) iMade in IranMRM-140.09Set of 1 test blockInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Round Metal Tensile (Tensile Strength 500-700 MPa) iMade in IranMRM-133.01PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Round Metal Tensile (Tensile Strength 700-850 MPa) iMade in IranMRM-133.02PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Round Metal Tensile (Tensile Strength 850-950 MPa) iMade in IranMRM-133.03PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Round Metal Tensile (Tensile Strength 951-1100 MPa) iMade in IranMRM-133.04PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Round Metal Tensile (Tensile Strength 1100-1300 MPa) iMade in IranMRM-133.05PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Flat Metal Tensile (Tensile Strength 500-700 MPa) iMade in IranMRM-134.01PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Flat Metal Tensile (Tensile Strength 700-850 MPa) iMade in IranMRM-134.02PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Flat Metal Tensile (Tensile Strength 850-950 MPa) iMade in IranMRM-134.03PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Flat Metal Tensile (Tensile Strength 950-1100 MPa) iMade in IranMRM-134.04PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Flat Metal Tensile (Tensile Strength 1100-1300 MPa) iMade in IranMRM-134.05PackInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards RM for Shore A Hardness (35-50) iMade in IranMRM-210.011 Test BlockInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards RM for Shore A Hardness (50-75) iMade in IranMRM-210.021 Test BlockInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards RM for Shore A Hardness (75-85) iMade in IranMRM-210.031 Test BlockInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards RM for Shore A Hardness (85-95) iMade in IranMRM-210.041 Test BlockInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards RM for Shore D Hardness (40-60) iMade in IranMRM-211.011 Test BlockInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards RM for Shore D Hardness (60-75) iMade in IranMRM-211.021 Test BlockInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards RM for Shore D Hardness (75-90) iMade in IranMRM-211.031 Test BlockInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards RM for Melt Flow Index or Rate(< 1 g/10 min) iMade in IranMRM-230.01.01250 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards RM for Melt Flow Index or Rate(1-10 g/10 min) iMade in IranMRM-230.01.02250 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards RM for Melt Flow Index or Rate(> 10 g/10 min) iMade in IranMRM-230.01.03250 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Carbon Black Content (0-1 %) iMade in IranMRM-235.01120 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Carbon Black Content (1-2 %) iMade in IranMRM-235.02120 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Carbon Black Content (2-5 %) iMade in IranMRM-235.03120 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Carbon Black Content (5-15 %) iMade in IranMRM-235.04120 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Carbon Black Content (15-30 %) iMade in IranMRM-235.05120 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Izod Impact Resistance (20-250 J/m) iMade in IranMRM-215.016 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Izod Impact Resistance (100-650 J/m) iMade in IranMRM-215.026 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Izod Impact Resistance (400-1400 J/m) iMade in IranMRM-215.036 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Charpy Impact Resistance (10-220 J/m) iMade in IranMRM-220.016 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Charpy Impact Resistance (50-550 J/m) iMade in IranMRM-220.026 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Charpy Impact Resistance (400-1000 J/m) iMade in IranMRM-220.036 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Charpy Impact Resistance (800-1800 J/m) iMade in IranMRM-220.046 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Plastic Tensile (TS < 50 Mpa, TS < 10 %) iMade in IranMRM-225.016 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Plastic Tensile (YS < 20 Mpa, TE > 500 %) iMade in IranMRM-225.026 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Plastic Tensile (YS < 50 Mpa, TE > 100 %) iMade in IranMRM-225.036 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Plastic Tensile (YS < 60 Mpa, TS < 60, TE > 50 %) iMade in IranMRM-225.046 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards PEG12000 iFlukaChemika 81285dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards PEG35000 iFlukaChemika 81310dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Chitosan low MW iSigma-Aldrich448869-50Gdd/InquiryInquiryInquiryc/d
Physical & Chemical Property Standards Density in Synthesized Oil iStandard Organization Iran Standard Research InstituteRM-CH-01-27InquiryInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Plastic Tensile (TS < 100 Mpa, TE <100 %) iMade in IranMRM-225.056 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Rubber Tensile (TS < 10 MPa, TE 200-800 %) iMade in IranMRM-228.016 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Rubber Tensile (TS < 20 MPa, TE 300-850 %) iMade in IranMRM-228.026 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Rubber Tensile (TS < 30 MPa, TE 300-750 %) iMade in IranMRM-228.036 sample per PackInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Polymer Density for Immersion test method (900-2100 Kg/m3) iMade in IranMRM-240Pack- 5 specimenInquiryInquiry
Physical & Chemical Property Standards Polymer Density for Pycnometer test method (900-2100 Kg/m3) iMade in IranMRM-242Pac 100 gInquiryInquiry
Others SEM Aluminium Tape with Adhesive Backing - 12mm x 55m iAgarscientificAGG2652 loopsOriginal company packagingNo expiry date23 €c/d
Others NMR Tube 5 mm and 8 inch iStandard SeriesNorell-ST500-8
Others NMR Tube 5 mm and 7 inch iProglass
Others Arsenic lamp atomic absorption device iHeraeus
Others Microliter syringe 10 µL iDonLlab
Others Microliter syringe 25 µL iDonLlab
Others Microliter syringe 50 µL iDonLlab
Others Microliter syringe 100 µL iDonLlab
Others Microliter syringe 250 µL iDonLlab
Others Microliter syringe 500 µL iDonLlab
Others Microliter syringe 1000 µL iDonLlab
Others Rubber septum Stoper-Size 14 i
Others Rubber septum Stoper-Size 19 i
Others Rubber septum Stoper-Size 24 i
Others Highly Oriented Pyrolytic Graphite (HOPG ZYA quality) 10x10x1.5 mm3  iNT-MDTGRAS/0.61Original company packagingNo expiry date100 €c/d
Others Filter 1.2 iminisartInquirydd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Lecetin from eggs iMerck0.22G-392831dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Glass Microscope Slide, 25 x 75mm Size, Ground Edges with Safety Corners, 20 boxes of Frosted (1,440 slides) iGlobe Scientific1324-21 dayInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Others Fumaryl chloride iSigma-Aldrich151386-25Gdd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Fumaryl chloride iSigma-Aldrich151386dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Capryol PGMC iGatte fosseCAS: 30233-64-8dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Compritol 888 iPastillesInquirydd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Glyceril di behenate iGatte fosseCAS: 94201-62-4dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Tribehenin iGatte fosse18641-S7-1dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Carminic acid(for analysis) iTITRACHEM600211500 mg Glass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Others Potassium sorbate iFLUKA478481000 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Others Propidium iodide iSigma-AldrichP417010 mgd/InquiryNo expiry date150 €a/c/d
Others Streptomycin sulfate salt powder iSigma-AldrichS650125 grd/InquiryNo expiry date50 €a/c/d
Others Hoechst 33258 solution iSigma-Aldrich944031 mLd/InquiryNo expiry date152 €a/c/d
Others N-Hydroxysuccinimide iBio BasicHB05265 gr d/InquiryNo expiry dateInquirya/c/d
Others (N-[k-maleimidoundecanoic acid] hydrazide, trifluoroacetic acid salt) or KMUH iThermo scientific22111d/InquiryNo expiry dateInquirya/c/d
Others HisTrap™ High Performance column iCytivaGE17-5248-015 mL * 1 pkgd/InquiryNo expiry date198 €a/c/d
Others GSTrap™ High Performance column iCytivaGE17-5282-015 mL * 1 pkgd/InquiryNo expiry date348 €a/c/d
Others XTT sodium salt iSupelcoX4251100 mg * 2d/InquiryNo expiry date159 €a/c/d
Others Boc-Cys-OH iSigma-Aldrich15411d/InquiryNo expiry dateInquirya/c/d
Others BLueye Prestained Protein Ladder iSigma-Aldrich94964500 ULd/InquiryNo expiry date144 €a/c/d
Others Phenazine methosulfate iSigma-AldrichP96251 grd/InquiryNo expiry date40 €a/c/d
Others Dyanabeads Human T-Expander CD3/CD28 iGibco11141D10 mLd/InquiryInquiryInquirya/c/d
Others Biophotometer disposable UV Cuvette (Eppendorf® UVette) iSigma-AldrichZ60505040 EADisposable single sealed cuvettes28-01-20240.2 €c/d
Others Potassium chloride iPanreac131494.1211600grd/Inquiry00-06-2023Inquiryd
Others Potassium phosphate monobasic iCarlo Erba471687500grd/Inquiry00-07-2026Inquiryd


با حوزه تخصصی در تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی گواهی شده آزمایشگاهی (CRMsوRMs) مورد نیاز مراکز ارائه دهنده خدمات تخصصی آزمایشگاهی در ایران همراه با پشتیبانی فنی و خدماتی در جهت کاهش/صرفه جویی درهزینه های صحت سنجی یا کالیبراسیون آزمایشگاه ها.

آمار سایت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

گالری تصاویر

چشم انداز

دستیابی به یک شرکت/سازمان متعالی در حوزه تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی ، اجرای صحت سنجی و کالیبراسیون و همچنین تحقیق و توسعه در زمینه ساخت مواد و ابزار مرجع/کنترلی برای کلیه آزمایشگاه های حوزه زیستی، پزشکی و مهندسی کشور است که با شعار تمرکز بر کار و مأموریت از پیش تعیین شده و ارائه خدمت برمبنای مهندسی ارزش برای همه ذینفعان (خلق ارزش همزمان برای سازمان های حمایت گر،تأمین کنندگان و آزمایشگاه های متقاضی) داعیه خدمت به جامعه آزمایشگاهی کشور برای کاهش مشکلات ایشان در حوزه تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی مورد نیاز صحت سنجی واعتبارسنجی خدمات آزمون تخصصی آزمایشگاهی دارد.

جستجو