با حوزه تخصصی تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی گواهی شده (Certified Reference Materials) آزمایشگاهی ایران    

در این بانک، اطلاعات مواد و ابزار مرجع/کنترلی موجود و قابل تأمین در مقادیر سفارشی (در پکیج اصلی یا قابل توزیع در پکیج/ویال‌های جدید، البته در شرایط استاندارد) ثبت شده است.
امکان جستجوی اقلام موجود در این بانک از طریق وارد نمودن همه یا قسمتی از نام ماده، کمپانی تولید کننده، شماره کاتالوگ، نوع بسته‌بندی (packaging) و همچنین کاربرد i آن فراهم می‌باشد.
لطفاً درصورتیکه ماده مورد نظرتان در بانک موجودی مواد و ابزار مرجع/کنترلی موجود نیست و تمایل به ثبت سفارش آن دارید، مشخصات آن را بهمراه ذکر نام متقاضی، نام آزمایشگاه و شماره تماس به آدرس ایمیل hamylabs@gmail.com ارسال فرمایید.

انشالله امکان تسهیل ثبت سفارش بصورت سیستم فروشگاهی/خرید آنلاین نیز در آینده فراهم خواهد شد!

Analytical Standards and Certified Reference Materials,Labsnet-HAMY Catalog 2021, Including application notes

More than 200 CRMs available

Mark Codes Explanation

a: these reference materials require cooled shipment by courier service
b: these reference materials are "dual usage" materials and require special export/import documents
c: special rate for Labsnet's active members
d: available in custom quantities

Search by Product Categories, Substance Name, Application Note, Company, Catalog Number, Lot Number ....
Substance CategoriesSubstanceCompanyCatalog NumberAvailable stock PackagingExpire datePriceMark
Amino Acid, Peptides & Protein Standards Albumin iBiotestIRC 1228069109 50 mlGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Biomarkers and Metabolomics Standards L- Glutamine iSigma-AldrichG854025 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Clinical Pharmaceuticals, Illicit Drugs & Alcohol Standards Phosphomycin calcium salt iSigma-AldrichP79021 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Clinical Pharmaceuticals, Illicit Drugs & Alcohol Standards Procaine Benzyl Penicillin CRS iEDQMP3090000250 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Clinical Pharmaceuticals, Illicit Drugs & Alcohol Standards Neomycin sulfate for microbiological assay CRS iEDQMN040100025 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Clinical Pharmaceuticals, Illicit Drugs & Alcohol Standards Prednisolone CRS iEDQMP2700000150 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Clinical Pharmaceuticals, Illicit Drugs & Alcohol Standards Neomycin sulfate CRS iEDQMN040000050 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Clinical Pharmaceuticals, Illicit Drugs & Alcohol Standards Bromocresol green iMerckL561327211 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Clinical Pharmaceuticals, Illicit Drugs & Alcohol Standards Creatine monohydrate iSigma-AldrichC3630100 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Clinical Pharmaceuticals, Illicit Drugs & Alcohol Standards Citric acid monohydrate iMerckK40280844500 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Clinical Pharmaceuticals, Illicit Drugs & Alcohol Standards Ammonium sulfamate iAlfaAesar14534100 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Clinical Pharmaceuticals, Illicit Drugs & Alcohol Standards Cesium Chloride- aluminium nitrate buffer iMerckOC4138271 LGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Clinical Pharmaceuticals, Illicit Drugs & Alcohol Standards Potassium chloride v.p. iChem-LabCL00.1108500 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Environmental Pesticide Standards Trifluralin iBayer 32061 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Environmental Pesticide Standards Cyflumetofen iBayer 32068 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Environmental Pesticide Standards Spiromesifen iBayer 55998 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Environmental Pesticide Standards Tetradifon iBayer 45680 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Environmental Pesticide Standards Lufenuron iBayer 31662 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Environmental Pesticide Standards Indaziflam iBayer 32096 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Environmental Pesticide Standards Hexythiazox iBayer 33365 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Environmental Pesticide Standards Flupyradifurone iBayer 37050 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Environmental Pesticide Standards Oxyfluorfen iBayer 35031 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Environmental Pesticide Standards Thiamethoxam iBayer 37924 Supelco5 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d
Elemental, Ions & Water (Karl Fischer) Standards Calcium carbonat iMerck102066100 grGlass bottle original company packaging31-08-2021Inquiryc/d
Food & Cosmetic Component Standards Zearalenone iSigma-AldrichZ21255 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity07-2022Inquirya/c/d
Food & Cosmetic Component Standards Deoxynivalenol iSigma-AldrichD01566 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity09-2021Inquirya/c/d
Food & Cosmetic Component Standards Aflatoxin B1 from Aspergillus flavus iSigma-AldrichA663620 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity2021Inquirya/c/d
Food & Cosmetic Component Standards Aflatoxin B2 iSigma-AldrichA988720 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity2021Inquirya/c/d
Food & Cosmetic Component Standards Aflatoxin B2 iSigma-AldrichA98875 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquirya/c/d
Food & Cosmetic Component Standards Aflatoxin G1 iSigma-AldrichA013820 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity2021Inquirya/c/d
Food & Cosmetic Component Standards Aflatoxin G1 iSigma-AldrichA01385 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquirya/c/d
Food & Cosmetic Component Standards Aflatoxin G2 iSigma-AldrichA026320 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity2021Inquirya/c/d
Food & Cosmetic Component Standards Aflatoxin G2 iSigma-AldrichA02635 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquirya/c/d
Food & Cosmetic Component Standards Aflatoxin B1 from Aspergillus flavus iSigma-AldrichA66365 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity03-2021Inquirya/c/d
Food & Cosmetic Component Standards Ochratoxin A iSigma-AldrichO18775 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquirya/c/d
Food & Cosmetic Component Standards Rice flour iNIST- by Sigma-AlderchNIST1568B50 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity20-06-2023950 €c/d
Food & Cosmetic Component Standards Fumagillin Solution iSupelco370171 mLGlass bottle original company packaging30-08-2021495 €a/c/d

Microbiology Standards
 Saccharomyces cervisiae ATCC 9763 iPersian Type Culture CollectionPTCC 50501Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d

Microbiology Standards
 Salmonella ATCC 13076 iPersian Type Culture CollectionPTCC 17871Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d

Microbiology Standards
 Lactobacillus sakei subsp. Sakei ATCC 15521 iPersian Type Culture CollectionPTCC 17121Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d

Microbiology Standards
 Staphylococcus aureus ATCC 25923 iPersian Type Culture CollectionPTCC 14311Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d

Microbiology Standards
 Escherichia Coli ATCC 25922 iPersian Type Culture CollectionPTCC 13991Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d

Microbiology Standards
 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 iPersian Type Culture CollectionPTCC 14301Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d

Microbiology Standards
 Bacillus subtilis Subsp. Spizizenii ATCC 6633 iPersian Type Culture CollectionPTCC 10231Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d

Microbiology Standards
 Listeria monocytogenes ATCC 13932 iPersian Type Culture CollectionPTCC 17831Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d

Microbiology Standards
 Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 iPersian Type Culture CollectionPTCC 10741Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d

Microbiology Standards
 Staphylococcus aureus ATCC 6538 iPersian Type Culture CollectionPTCC 11121Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d

Microbiology Standards
 Escherichia Coli ATCC 8739 iPersian Type Culture CollectionPTCC 13301Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d

Microbiology Standards
 Candida albicans ATTC 10231 iPersian Type Culture CollectionPTCC 50271Cultivated in Petri dishShould be used freshlyInquirya/c/d

Matrix Material Standards
 Palladium matrix modifier iMerck10728950 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityInquiryInquiryc/d

Matrix Material Standards
 Ammonia iSupelcoQC15932 mL Glass Ampule Orginal co,pany packaging30-12-202260 €c

Matrix Material Standards
 Nitrite iSupelcoQC11532 mL Glass Ampule Orginal co,pany packaging30-12-202155 €c
Proficiency Testing T07261QC Canned Fish iFapasFCCM11-SEA7QC10 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity25-03-2021Inquirya/c/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Agar-agar iMerck1.01614400 grGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Iron Standard Solution in oil iMerck1.15068.010050 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Nickel Standard Dissolved in oil iMerck1.15064.0150 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Copper Standard dissoolved in oil iMerck1.15055.010050 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Lead Standard dissolved in oil iMerck1.1505150 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Low Alloy Steel in spectroscopic disc form iBASB.C.S ./S.S. No. 401/13 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Low Alloy Steel in spectroscopic disc form iBASB.C.S./S.S. No. 402/14 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Low Alloy Steel in spectroscopic disc form iBASBCS-CRM 404/15 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Low Alloy Steel in finely divided material - units of 100g iBASBCS-CRM 405/13 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Low Alloy Steel in finely divided material - units of 100g iBASBCS-CRM 407/13 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Low Alloy Steel in finely divided material - units of 100g iBASBCS-CRM 408/13 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Low Alloy Steel in finely divided material - units of 100g. iBASBCS-CRM 409/13 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Low Alloy Steel in spectroscopic disc form iBASB.C.S./S.S. No. 410/13 #Zipper-top poly bag under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Calcium chloride dihydrate iMerck102382100 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity10-2021Inquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Selenium dioxide iMerck8006530005InquiryInquiry03-2021Inquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Disc~40mm diameter of Low-Alloy Steel (Wrought) iMBH Analytical12X LA3 B 7 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Disc ~38 mm diameter and 12 mm thick of Low Alloy Steel with Bismuth and Sulfur addition iBrammer Standard CompanyB.S. 8620A7 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Disc ~38 mm diameter and 19 mm thick of Carbon-Molybdenum Steel iBrammer Standard CompanyB.S. 39527 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Disc~40mm diameter of Brass (CHILL CAST) - Cu/Zn Binaries iMBH Analytical31X B1 - 2 G7 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards 38 x 15 mm Ferritic & Martensitic Stainless Steels iMBH Analytical13X 42000 A8 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Disc 40-50mm diameter x 15-20mm thick Residuals in Aluminium iMBH Analytical51X G00H29 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Disc, 40 mm diameter Ferritic & Martensitic Stainless Steels iMBH Analytical13X 44004 A10 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Disc, 40mm diameter Austenitic Stainless Steels iMBH Analytical13X 30403 A11 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Disc, 40mm diameter Austenitic Stainless Steels iMBH Analytical13X 31603 A12 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Disc 38mm diameter Ni/Cr/Fe (Inconel Type) iMBH Analytical28X 07718 A13 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards 0.8% Carbon Steel iBASECRM 056-214 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards  Iron Solids Low Alloy Steel  iBrammer Standard Company176515 sparksInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Aluminium potassium sulfate dodecahydrate iMerck101042100050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Ammonium acetate iMerck1011161000 250 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate extra pure iMerck1037911000350 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate iMerck1037761000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Ammonium sulfate iMerck1012171000100 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Ammonium dihydrogen phosphate iMerck10112600050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Ammonium sulfate iMerck1012171000300 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Ammonium chloride iMerck1011451000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) iMerck101180025050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Antimony(III) chloride iMerck814656025080 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Zinc oxide iMerck1088490500400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Sodium acetate trihydrate iMerck1062671000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Lead(II) acetate trihydrate iMerck1073751000200 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Stearic acid iMerck8006731000250 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Iron(III) chloride iMerck8039450500200 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Isoamyl alcohol iMerck1009791000250 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards 1-Bromonaphthalene iMerck806210010050 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Benzene iMerck1017821000100 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards 1-Butanol iMerck1009881000500 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Boric acid iMerck1001651000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Potassium peroxodisulfate iMerck1050911000250 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Potassium thiocyanate iMerck1051251000350 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate) iMerck1051071000100 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Potassium dihydrogen phosphate iMerck1048730250100 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Potassium nitrate iMerck1050611000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Potassium hydrogen phthalate iMerck104874025080 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Potassium hydroxide iMerck1050321000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Polyvidone 25 iMerck107443010050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Tannic acid iMerck1007731000150 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Titanium(IV) isopropoxide iMerck1008081000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Titriplex® III iMerck1084211000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards tri-Sodium citrate dihydrate iMerck106448050050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Sodium sulfate decahydrate iMerck1066481000500 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards di-Sodium oxalate iMerck1065571000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards di-Sodium tetraborate anhydrous iMerck1063061000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Diphenylamine iMerck82052810005 gr Plastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Sodium dodecyl sulfate iMerck8170341000150 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Sodium dihydrogen phosphate monohydrate iMerck1063461000200 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Sodium nitrate iMerck1065351000500 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Sodium iodide iMerck1065230100100 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Sodium thiosulfate pentahydrate iMerck1065161000300 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Sodium dihydrogen phosphate monohydrate iMerck1063461000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate iMerck1065751000400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Sodium sulfate iMerck1066491000350 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Sodium carbonate iMerck1063931000200 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Cyclohexanol iMerck82232825001000 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Silver sulfate iMerck10150900258 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Mercury(II) chloride iMerck104419100010 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Silver nitrate iMerck101512010010 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Potassium chromate iMerck104952025070 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Graphite iMerck10420625001KgPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards 2-Naphthol iMerck822290025020 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Manganese(II) sulfate tetrahydrate iMerck1027861000250 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Naphthalene iMerck8208461000300 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Nickel(II) sulfate hexahydrate iMerck1067271000350 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Nickel(II) chloride hexahydrate iMerck106717025050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards 4-Nitroaniline iMerck822292025050 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Hydroxylammonium chloride iMerck1046161000200 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Potassium sodium tartrate  iMerck1.08087400 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Potassium chromate iMerck1.0495250 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Potassium (meta)periodate iMerckInquiry50 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Potassium Iodate  iMerck1.05051300 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Tartrazine iMerck332225 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Tartaric acid iMerck10080350 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Tris(hydroxymethyl)aminomethane iMerck1.02408150 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Sodium silicate solution iMerck1.05621150 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Glycine iMerck1.04201200 grPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Chloramphenicol iSupelcoPHR14121grGlass bottle original company packaging30-12-202381 €a/c/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Hydrocortisone iSupelcoPHR1014500 mgGlass bottle original company packaging31-12-202275 €c/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Oxytetracycline hydrochloride iSupelcoPHR1325500 mgGlass bottle original company packaging30-06-202390 €a/c/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Gentamicin Sulfate iSupelcoPHR10771grGlass bottle original company packaging30-11-202386 €a/c/d
Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards Chlortetracycline hydrochloride iSupelcoPHR1520500 mgGlass bottle original company packaging31-12-202190 €a/c/d

Analytical Chromatography and Spectroscopy
 Iron standard solution iChem-LabCL01.090650 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity02-2022Inquiryc/d

Analytical Chromatography and Spectroscopy
 Nickel Standard Solution iMerck119792100 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity30-09-202210 €c/d

Analytical Chromatography and Spectroscopy
 Tin Standard Solution iMerck170242100 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity31-03-202210 €c/d

Analytical Chromatography and Spectroscopy
 Aluminum standard solution iMerck119770300 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity30-04-202219 €c/d

Analytical Chromatography and Spectroscopy
 Chromium standard solution iMerck119779200 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity30-06-202217 €c/d

Analytical Chromatography and Spectroscopy
 Molybdenum Standard Solution iMerck170227400 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity31-05-202123 €c/d

Analytical Chromatography and Spectroscopy
 Mercury Standard Solution iMerck170226350 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity28-02-202122 €c/d

Analytical Chromatography and Spectroscopy
 Zinc Standard Solution iMerck119806400 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity31-03-202221 €c/d

Analytical Chromatography and Spectroscopy
 Lead Standard Solution iMerck119776400 mLPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity30-04-202223 €c/d

Analytical Chromatography and Spectroscopy
 Arsenic standard solution iChem-LabCL01.0138200 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity08-2022Inquiryc/d

Analytical Chromatography and Spectroscopy
 Zinc standard solution iChem-LabCL01.2616200 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity08-2022Inquiryc/d

Analytical Chromatography and Spectroscopy
 Lead standard solution iChem-LabCL01.1226200 mLGlass bottle under Labsnet-HAMY autherity09-2021Inquiryc/d
Analytical Chromatography and Spectroscopy Mercury standard Solution iSIGMA ALDRICHBCCB90C1000 mg/kgPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity7/1/2022Inquiryc/d
Analytical Chromatography and Spectroscopy Arsenic standard Solution iCHEM-LABCL01.01381000 mg/kgPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity8.2022Inquiryc/d
Analytical Chromatography and Spectroscopy Copper standard Solution iCHEM-LABCL01.11361000 mg/kgPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity4.2025Inquiryc/d
Analytical Chromatography and Spectroscopy Lead standard Solution iCHEM-LABCL01.12261000 mg/kgPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity5.2024Inquiryc/d
Analytical Chromatography and Spectroscopy Cadmium standard Solution iCHEM-LABCL01.03061000 mg/kgPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity10.2022Inquiryc/d
Analytical Chromatography and Spectroscopy Zinc standard Solution iCHEM-LABCL01.26161000 mg/kgPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity8.2022Inquiryc/d
Analytical Chromatography and Spectroscopy Iron standard Solution iCHEM-LABCL01.09061000 mg/kgPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity2.2022Inquiryc/d

Physical Properties Standards
 Dichloromethane iDr.Mojallali217.05.02500.011.5 LPlastic bottle under Labsnet-HAMY autherity17-12-202115 €c

Physical Properties Standards
 Test surface flatness block iInquiry1329681 dayInquiryNo expiry dateInquiryc/d

Physical Properties Standards
 Glass Microscope Slide, 25 x 75mm Size, Ground Edges with Safety Corners, 20 boxes of Frosted (1,440 slides) iGlobe Scientific1324-21 dayInquiryNo expiry dateInquiryc/d

Physical Properties Standards
 Standard Ruler ifuture-techfms82391 dayInquiryNo expiry dateInquiryc/d
Others SEM Conductive carbon adhesive tapes 20mm x 20m iAgarscientificAGG3939B3 loopsOriginal company packagingNo expiry date87 €c/d
Others SEM Aluminium Tape with Adhesive Backing - 12mm x 55m iAgarscientificAGG2652 loopsOriginal company packagingNo expiry date23 €c/d
Others Formvar /Carbon Film on 300 mesh Copper Grids  iElectron Microscopy SciencesFCF300-Cu4 (50/pk)Original company packagingNo expiry date91 €c/d
Others Formvar /Carbon Film on 300 mesh Copper Grids  iElectron Microscopy SciencesFCF300-Cu2 (50/pk)Original company packagingNo expiry date91 €c/d
Others Holey Carbon Film on 300 mesh copper Grids iElectron Microscopy SciencesHC300-Cu5 (25/pk)Original company packagingNo expiry date130 €c/d
Others Highly Oriented Pyrolytic Graphite (HOPG ZYA quality) 10x10x1.5 mm3  iNT-MDTGRAS/0.61Original company packagingNo expiry date100 €c/d
Others Filter 1.2 iminisartInquirydd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Lecetin from eggs iMerck0.22G-392831dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Chitosan low MW iSigma-Aldrich448869-50Gdd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Fumaryl chloride iSigma-Aldrich151386-25Gdd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others PEG12000 iFlukachemika 81285dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others PEG35000 iflukaCHemika 81310dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Fumaryl chloride iSigma-Aldrich151386dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Capryol PGMC iGatte fosseCAS: 30233-64-8dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Compritol 888 iPastillesInquirydd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Glyceril di behenate iGatte fosseCAS: 94201-62-4dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Tribehenin iGatte fosse18641-S7-1dd/InquiryInquiryInquiryc/d
Others Carminic acid(for analysis) iTITRACHEM600211500 mg Glass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Others Potassium sorbate iFLUKA478481000 mgGlass bottle under Labsnet-HAMY autherityNo expiry dateInquiryc/d
Others Propidium iodide iSigma-AldrichP417010 mgd/InquiryNo expiry date150 €a/c/d
Others Streptomycin sulfate salt powder iSigma-AldrichS650125 grd/InquiryNo expiry date50 €a/c/d
Others Hoechst 33258 solution iSigma-Aldrich944031 mLd/InquiryNo expiry date152 €a/c/d
Others N-Hydroxysuccinimide iBio BasicHB05265 gr d/InquiryNo expiry dateInquirya/c/d
Others (N-[k-maleimidoundecanoic acid] hydrazide, trifluoroacetic acid salt) or KMUH iThermo scientific22111d/InquiryNo expiry dateInquirya/c/d
Others HisTrap™ High Performance column iCytivaGE17-5248-015 mL * 1 pkgd/InquiryNo expiry date198 €a/c/d
Others GSTrap™ High Performance column iCytivaGE17-5282-015 mL * 1 pkgd/InquiryNo expiry date348 €a/c/d
Others XTT sodium salt iSupelcoX4251100 mg * 2d/InquiryNo expiry date159 €a/c/d
Others Boc-Cys-OH iSigma-Aldrich15411d/InquiryNo expiry dateInquirya/c/d
Others BLueye Prestained Protein Ladder iSigma-Aldrich94964500 ULd/InquiryNo expiry date144 €a/c/d
Others Phenazine methosulfate iSigma-AldrichP96251 grd/InquiryNo expiry date40 €a/c/d
Others Dyanabeads Human T-Expander CD3/CD28 iGibco11141D10 mLd/InquiryInquiryInquirya/c/d
Others Biophotometer disposable UV Cuvette (Eppendorf® UVette) iSigma-AldrichZ60505040 EADisposable single sealed cuvettes28-01-20241.5 €c/d
Carbohydrate Standards
Lipids & Fatty Acid Standards
Organic Pollutant Standards
Petrochemical Standards
Phytochemical Standards
Vitamin Standards


با حوزه تخصصی در تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی گواهی شده آزمایشگاهی (CRMsوRMs) مورد نیاز مراکز ارائه دهنده خدمات تخصصی آزمایشگاهی در ایران همراه با پشتیبانی فنی و خدماتی در جهت کاهش/صرفه جویی درهزینه های صحت سنجی یا کالیبراسیون آزمایشگاه ها.

لینک های سریع

گالری تصاویر

چشم انداز

دستیابی به یک شرکت/سازمان متعالی در حوزه تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی ، اجرای صحت سنجی و کالیبراسیون و همچنین تحقیق و توسعه در زمینه ساخت مواد و ابزار مرجع/کنترلی برای کلیه آزمایشگاه های حوزه زیستی، پزشکی و مهندسی کشور است که با شعار تمرکز بر کار و مأموریت از پیش تعیین شده و ارائه خدمت برمبنای مهندسی ارزش برای همه ذینفعان (خلق ارزش همزمان برای سازمان های حمایت گر،تأمین کنندگان و آزمایشگاه های متقاضی) داعیه خدمت به جامعه آزمایشگاهی کشور برای کاهش مشکلات ایشان در حوزه تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی مورد نیاز صحت سنجی واعتبارسنجی خدمات آزمون تخصصی آزمایشگاهی دارد.

جستجو